onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Voor verschillende steden en regio’s is met zogenoemde stads- en regiofoto’s inzicht gegeven in de sterktes en zwaktes en de verklaringen voor groei en krimp. Op die manier ontstaat een onderbouwde diagnose waarop een effectief recept voor investeringen in de aantrekkingskracht van steden en regio’s kan worden gebaseerd. De stads- en regiofoto zijn is een gestileerde weergave van de situatie in de stad en regio in één oogopslag. De eenvoud van de presentatie staat in schril contrast met de complexiteit van de analyses die eraan ten grondslag liggen. Door dat analytische fundament is het mogelijk om in de foto van een stad of regio met een relatief gering aantal indicatoren, een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van (de achtergronden van) de kansen en problemen waar de stad en regio mee te maken heeft.

 

Voorbeeld: De positie van de Regio Drechtsteden (pdf)