onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijksrelaties heeft Atlas voor gemeenten de Leefbaarometer ontwikkeld; een monitor waarmee de leefbaarheid in de wijken van Nederland nauwgezet kan worden gevolgd. Atlas voor gemeenten beschikt over zeer veel gegevens op een zeer laag schaalniveau waarmee heel precies kan worden ingeschat hoe het gesteld is met de leefbaarheid op een bepaalde plek, wat daarvan de oorzaken zijn, en wat het effect is van wijkbeleid. Het wijkenonderzoek van Atlas voor gemeenten is meermaals bekroond als het beste onderzoek naar de wijkaanpak in Nederland.

 

Voorbeelden: