onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


 

 

 

De speciale papieren uitgave (boekje, uit te vouwen tot grote wandkaart) kunt u hier bestellen.

 

 

Nederland zou uit 57 regiogemeenten moeten bestaan

 

Tweehonderd jaar geleden bestond Nederland uit 1.249 gemeenten. Op 1 januari 2015 zijn er daar 393 van over. Uit een objectieve statistische analyse blijkt dat dit er nog teveel zijn. De nieuwe gemeentekaart laat zien dat Nederland het beste uit 57 regiogemeenten zou kunnen bestaan.

 

De arbeidsmarkt en reikwijdte van voorzieningen overstijgen de grenzen van de huidige gemeenten. Dat frustreert efficiënt lokaal bestuur. Juist nu steeds meer taken van het rijk naar gemeenten worden overgeheveld zijn nieuwe bestuurlijke grenzen nodig. Deze grenzen moeten zo goed mogelijk overeenkomen met de feitelijke arbeidsmarkt en het profijtgebied van voorzieningen. Nu worden er overal in Nederland ad hoc samenwerkingsverbanden opgezet, met problematische democratische legitimering. Ook dat probleem wordt met De nieuwe gemeentekaart van Nederland ondervangen.

 

De onderzoekers van Atlas voor gemeenten hebben een objectieve methode ontwikkeld om de optimale schaal van lokaal bestuur te bepalen. Die methode houdt rekening met de feitelijke reikwijdte en het verzorgingsgebied van werk, zorg, onderwijs, winkels, cultuur en natuur. Op die manier ontstaat een bestuurlijke indeling die efficiënt lokaal bestuur en een optimale allocatie van publieke middelen en voorzieningen mogelijk maakt. Het resultaat is een nieuwe gemeentekaart van Nederland. Volgens die kaart zou Nederland het beste uit 57 ‘regiogemeenten’ kunnen bestaan. Die nieuwe gemeenten doorsnijden bestaande provincie- en gemeentegrenzen.

 

Van de 57 nieuwe gemeenten hadden er vijftig op 1 januari 2014 meer dan 100.000 inwoners – het ideaal dat in het Regeerakkoord werd genoemd. Zeven nieuwe gemeenten zijn kleiner dan 100.000 inwoners, maar allemaal hebben ze meer dan 50.000 inwoners. Gemiddeld hebben die nieuwe gemeenten bijna 300.000 inwoners. De huidige gemeenten hebben gemiddeld ruim 40.000 inwoners. De schaal van de beoogde nieuwe gemeenten is dus van een totaal andere orde.

 

Downloads

 

Bestellen

 

Zie de RegioFoto voor een analyse van uw eigen regiogemeente!